Hướng dẫn cài đặt mail trên Outlook 2013

Bước 1: Tại giao diện chính vào File
 


Bước 2: Trong muc FILE >> Info >> Chọn Account SettingsBước 3: Chọn New


Bước 4: Cửa sổ mới xuất hiện, check vào mục Manual setup or additional server types >>> Next


Bước 5: Màn hình Choose Service, chọn mục POP or IMAP


Bước 6: Nhập thông tin hòm mail sau đó click More settings.

User Information

 

Your Name:

Nhập tên đại diện của hòm mail

E-mail Address:

Nhập thông tin tên hòm mail. ( ví dụ: user@yourdomain.com )

Server Information

 

Account Type:

Chọn POP3

Incoming mail server:

Máy chủ thư đến ( Ví dụ tên miền là yourdomain.com  thì phải nhập là: mail.yourdomain.com )

Outgoing mail server (SMTP):

Máy chủ thư đi ( Ví dụ tên miền là yourdomain.com  thì phải nhập là: mail.yourdomain.com )

Logon Information

 

User Name:

Nhập tên hòm mail ( ví dụ: user@yourdomain.com )

Password:

Nhập mật khẩu của hòm mailBước 7: Tab Outgoing Server >> Tích chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication >> Chọn User same setting as my incoming mail server
 

Bước 8: Chuyển sang tab Advanced, Nhập các thông số theo như dưới sau đó chọn Ok.

Server Port Numbers

 

Incoming Server (POP3)

Để mặc định là 110 với none SSL, nếu dùng SSL thì sửa thành 995

Outgoing Server (SMTP)

Để mặc định là 25 với none SSL, nếu dùng SSL thì sửa thành 465

Delivery

 

Leave a copy of messages on the server

Tích chọn. Để lưu một bản copy trên server mail sau khi tải mail về outlook . Nếu không tích vào nút này thì mặc định thư gửi về sẽ remove hết xuống Outlook và không giữ bản gốc nào trên Server

Remove from server affter

Nhập số ngày cần lưu trữ trên ServerBước 9: Chọn Next để hoàn tất quá trình cấu hình.