BRANEY

BRANEY

Braney cung cấp các giải pháp toàn diện với  hầu hết các dịch vụ mà khách hàng có thể mong đợi về truyền thông thương hiệu. Nhưng quan trọng nhất với sự khác biệt, công ty tập trung vào hình ảnh chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp cũng như văn hóa doanh nghiệp, để tạo ra sức mạnh riêng cho mỗi khách hàng.

WEBSITE

Braney

SINCE

21/01/2019

LOCATION

Hồ Chí Minh

BRANEY
KI Harvest Tower